รายงานผล Scius Forum ครั้งที่ 12

การแข่งขัน SCiUS Forum ครั้งที่ 12
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


🥇รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
– สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
1.นางสาวฟิรดาว บือราเฮง และนางสาวนัทธมน คงเทียบ

2.นายศุภกิตต์ ศิลาลาย และนายอภิวิชญ์ ตันติศุภชัย


🥇รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอแบบบรรยาย
– สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
1.นายสันติสุข ฉิ้นเจริญ


🥈รางวัลระดับเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
– สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
1.นายสิปปกร เพชรศิราสัณห์

2.นายธนชัย เจียรนัย และนางสาวจารวี ลีลาไพบูลย์

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
1.นายราฟเฟล นิยมเดชา และนางสาวนันทัชพร สุดใจ

– สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
1.นายฟีนิกซ์ ปาลาเร่ และนายอะเวรา ร่วมพรภาณุ


🥉รางวัลระดับเหรียญทองแดง การนำเสนอแบบโปสเตอร์
– สาขาวิชาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
1.นายณัฏฐ์ วงศ์รัตน์ และนายอดี๊ป หีมสุหรี

– สาขาสะเต็มและนวัตกรรม
1.นางสาวปูชิตา จังหวัดมุนี และนางสาวอุมารินทร์ อนุชาญ


🥉รางวัลระดับเหรียญทองแดง การนำเสนอแบบบรรยาย
– สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
1.นายภูษิต อรุณเรือง และนางสาวนัสริน แวสแลแม

2.นางสาวนิฮุสณา นาดามัน และนางสาวศศิตา เซ๊ะ

– สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
1.นายดาเนียล สะแม และนายนภัสดล ได้รูป