นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยมศึกษา) ได้รับทุนกองทุนคุณพ่อลั่งเจี๊ยะ แซ่ปึงและคุณแม่ศรีน้อย พึ่งรัศมี

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยมศึกษา) ได้รับทุนกองทุนคุณพ่อลั่งเจี๊ยะ แซ่ปึงและคุณแม่ศรีน้อย พึ่งรัศมี จำนวน 6 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

ผู้มอบคือ คุณลุงไพบูลย์ พึ่งรัศมี คุณสมยศทิพย์ วโรรส และคุณสังวร คล้ายดวงและบุตร
โดยมีรายละเอียดผู้ได้รับทุนดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.         เด็กชายปวีณ  วณิชพัฒนะเศรษฐ์

2.         เด็กชายทรงพล  เล่าตง

3.         เด็กชายอารีฟ  ปาณิกวิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.         นางสาวญานันดา  ส่งเสริม

2.         นางสาวนะชาฏ์  นาคเสวี

3.         นางสาวนพิษชา  สุวรรณมณี

ทุนคุณสมยศ – ชมชนก ทิพย์วโรรส จำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

1.         นายภานุพงศ์  แก้วประมูล

2.         นางสาวตักวา  เซงแว

3.         นางสาวมัรยัม สาและมิง

4.         นางสาวเมธาวี  วงศ์สวัสดิ์

5.         เด็กหญิงอิบติซาม เจะหะ

ทุนคุณสังวร – คุณวรรณี  คล้ายดวง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

1.         เด็กชายภาสกร อ่อนพรหม

2.         นายถิรพิทย์  บินโต๊ะหีม