ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอกสารประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ตัวอย่างการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR) ตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR) ตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ (word)
รายละเอียดข้อมูลการประกันคุณภาพใน ปีการศึกษา2560 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์ใหม่)
เอกสารฝ่ายประกันคุณภาพ
ดัชนีชี้วัดหลัก KPIs ปี 2560
มาตรฐานประกันคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตัวอย่างการเขียนโครงการ.
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลโครงการ
กรรมการประกัน
บันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

[ อัพเดท 21 กรกฎาคม 2565 ]