ฝ่ายกิจการพิเศษ

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เเต่ง แปลตำรา เเละเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฯ

– ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เเต่ง แปลตำรา เเละเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
– ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เเต่ง แปลตำรา เเละเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
– แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี 2564
– แบบเสนอโครงการเเต่ง แปลตำรา เเละเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน ประจำปี 2564

– การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เเต่ง แปลตำรา เเละเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
– ประกาศผลการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เเต่ง แปลตำรา เเละเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563