ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

📷 ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
ผ่านพ้นไปด้วยความรู้สึกชื่นมื่นและอบอวลไปด้วยความรัก
ระหว่างครู-ศิษย์ และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดง
ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ และความรักความผูกพันที่มีต่อผู้เกษียณ
อายุราชการ โดยในปีนี้มีอาจารย์ บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ
จำนวน 3 ท่าน และออกจากราชการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่
👨‍🎨ผศ.กมล คงทอง
👩‍🏫อาจารย์วิมล ภคธีรเธียร
👩‍💼นางนิภา บัวทอง
และนางวรรณดี ชาพรหมสิทธิ์
กิจกรรมงานมุทิตาจิตในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมอาคาร 49 โรงเรียนสาธิต ฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)