ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ วมว.