ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ


ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11


ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ