ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)