ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวบาริณี เล่งกูล และนางสาว มัรยัม สาและมิง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีแก่
นางสาวบาริณี เล่งกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
และนางสาว มัรยัม สาและมิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากการทำโครงงานหัวข้อ Youth junior camp for pattani
การขับเคลื่อนการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนชนบท
จากโครงการเยาวชนจิตอาสาดีเด่นแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา