แสดงความยินดีแก่นางสาวปภาดา อุดมวงศ์ศักดิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวปภาดา อุดมวงศ์ศักดิ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (TSU Western Speech Contest 2021)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564