การแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ม.อ.วิชาการ

กิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในงาน ม.อ.วิชาการ ในวันที่ 7 กันยายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอส่งผลการแข่งขัน ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1. ด.ช.วรชิต ลิ้มวัฒนายิ่งยง     ชั้น ม.2/1       
2. ด.ญ.ณัซนีน เจ๊ะนา               ชั้น ม.2/1

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. ด.ญ.มัรยัมอนีส อัฮมัดมูซา  ชั้น ม.3/1
2. ด.ญ.นลิชา ดีแม                  ชั้น ม.2/2


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. นายนิซ่อรีฟ สุไลมา    ชั้น ม.6/1
2. นายบัรซูน ดอเล๊าะ      ชั้น ม.5/4   

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1. นางสาวจีรณา สายวารี             ชั้น ม.6/1
2. นางสาววรดา ลิ้มวัฒนายิ่งยง    ชั้น ม.6/1