การมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

การมอบตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยมศึกษา) ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการจำกัดจำนวนนักเรียน 1 คนต่อผู้ปกครอง 1 ท่าน เพื่อให้การมอบตัวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นระเบียบ