การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ครั้งที่ 1

การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยมศึกษา) ครั้งที่1
ในวันที่5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร11
โรงเรียนสาธิตฯ(ฝ่ายมัธยมศึกษา)