การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45

รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” และการเตรียมจัดงานสาธิตวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา